LANGUAGE :

္ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ အေျဖမွန္လိုသည

Tuesday, December 22, 2015 - 12:00

ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ အေျဖမွန္လိုသည္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

 

ကမာၻ႔အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္ရွိရာ ဖားကန္႔ေဒသမွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရဘက္မွ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားက စိတ္ေက်နပ္စရာမရွိေပ။

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းလအနည္းငယ္သာက်န္ေတာ့ခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို အလြန္အမင္းတူးေဖာ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားစိုးရိမ္ေနစဥ္ အစိုးရဘက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနမႈသည္ ပံုမွန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းၫြန္႔က ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မႈ ၂ ႏွစ္ခြဲရပ္နားထားရာမွ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္က ျပန္လည္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျဖၾကားထားသည္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွ စတင္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေပးရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္မွ တူးေဖာ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

အမွန္တြင္ေတာ့ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းလွၿပီး လူနည္းစုသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရ ရွိေနမႈကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုေနသည္။ ပဋိပကၡမ်ား၊ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနေသာ အဂၤလန္ႏုိင္ငံအေျခစိုက္ Global Witness ၏ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈမွာ ၂၀၁၄ တစ္ႏွစ္တည္းမွာပင္ ကီလို ၁၆ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရက ႏုိင္ငံတကာ EITI (သဘာဝသယံဇာတ လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရးေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးမႈ ႏုိင္ငံ တကာသေဘာတူညီခ်က္)သို႔ တင္ျပေသာ စာရင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းမွ ဝင္ေငြမွာ ၂၀၁၄ တြင္ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္သာရွိသည္။ Global Witness စာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဝင္ေငြ အဆ ၅၀ ခန္႔ကြာဟေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္ေသာ ပမာဏကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ အစိုးရ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းကပင္ မ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ေက်ာက္စိမ္းကီလိုဂရမ္ ၁၇၅ သန္း ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး ကီလို ၁၀၆ သန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိသည္။ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္လွ်င္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကီလို ၂၁ သန္းေက်ာ္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ Global Witness က၂၀၁၄ ၌ ကီလို ၁၆ သန္းထုတ္ယူသည္ဟု ေျခရာေကာက္ကာ ဝင္ေငြေဒၚလာ၃၁ ဘီလီယံရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ျခင္းျဖစ္၍ ၎တို႔တြက္ခ်က္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈက အစိုးရထုတ္ျပန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈပမာဏထက္ပင္ နည္းေနပါေသးသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ၾကားခ်လွ်င္ပင္ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေန သည္က ေသခ်ာသည္။ ျပႆနာက ယင္းပိုက္ဆံမ်ား ဘယ္ေရာက္ကုန္ မွန္းမသိျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးခံစားခြင့္မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဖိုးတန္ေက်ာက္စိမ္းမ်ားသည္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ အၿမဲထြက္ေနမည္ မဟုတ္ေပ။ သဘာဝသယံဇာတတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း အလြန္အကြၽံတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ အခ်ိန္တိုတိုႏွင့္ ကုန္ခန္းသြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္းပမာဏသည္ ယခုခ်ိန္ထိ ေရာင္းမကုန္ေသးဘဲ ေနာက္ထပ္သံုးႏွစ္စာပင္ ေရာင္းခ်ရန္က်န္ေနေသးေၾကာင္း သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာထားသည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ယခုအ ခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းကို အမ်ားအျပား ဘာေၾကာင့္ထုတ္ယူရန္ ကုမၸဏီမ်ားက လုိလားေနၿပီး အစိုးရကလည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ရန္ရွိသည္။ ေဈးကြက္တြင္ ပစၥည္းရွားပါးေလေလ ေဈးတက္ေလေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္ၿပီးသားမ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ေသာ နည္းလမ္းကို အသံုးခ်မရဘူးလားဟုလည္း ထပ္ဆင့္ေမးခြန္းထုတ္လိုသည္။

သို႔ေသာ္ လတ္တေလာအစိုးရ၏ ေျဖရွင္းမႈသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ရန္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ကို ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္၌ ေခတၱရပ္ဆုိင္းေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ား တင္သြင္းခြင့္မပိတ္မီ အစီးေရ ၈၈၀ ကို တရားဝင္တင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ ယာဥ္ ၇၀၀ ေက်ာ္ကို ထိန္းသိမ္းထားကာ ႏုိင္ငံဘ႑ာေငြရေအာင္ ေလလံပစ္ျပန္ေရာင္းထားသည္ဟုဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပႆနာေပၚလွ်င္ လုပ္ေနက်အစဥ္အလာအတုိင္း ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားတင္သြင္းမႈမ်ားကို အေျဖမွန္သိေအာင္ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထို႔ေနာက္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက လက္ရွိေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈသည္ ပြင့္လင္းရာသီေရာက္လာ၍ ပံုမွန္အတုိင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းဟု ေျပာထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေလ်ာ့ရဲမႈ အဂတိလုိက္စားမႈ စသည္တုိ႔ ေၾကာင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးလွၿပီးအစိုးရကသာလွ်င္ တာဝန္ခံ၍ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္၊ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ မွာမူ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည္က လူနည္းစုသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရေနၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးနည္းေသာ လက္ရွိေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳေသာပံုစံႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မလြဲမေသြလိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အသစ္တက္လာမည့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအတြက္လည္း ေက်ာက္စိမ္းေျမကို အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြဲရန္မွာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

      မည္သို႔ပင္ဆုိေစ လက္ရွိအစိုးရကေက်ာက္စိမ္းေျမတြင္ ျပႆနာအ႐ႈပ္ထုပ္မ်ားစြာကို ေနာက္အစိုးရအတြက္ ခ်န္မထားခဲ့ရန္ သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္။

http://7daydaily.com/story/53799

On  

Tue, 2015-12-22 06:30

Issue No.

No.955 Tuesday, December 22, 2015